Centrul Județean de Excelență Giurgiu (CJEx GR)

CJEx GR este unitate conexă a Ministerului Educației, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar, cu siglă și sigiliu proprii, care asigură condiții de pregătire și dezvoltare a elevilor capabili de performanțe înalte.

A fost înființat în data de 07 decembrie 2020 în baza Ordinului 5956/04.11.2020 și funcționează în spiritul Legii Educației Naționale 1/2011 și a Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență aprobat prin Ordinul 5562/14.09.2020.

VIZIUNE

   Promovarea și sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanță în domenii diverse, crearea unui centru educațional capabil să asigure suport informațional și formativ specific și să dezvolte spiritul de competitivitate, creativitate și inovație în dezvoltarea personală.

       

MISIUNE

Asigurarea performanței școlare prin:

-dezvoltarea capacităților individuale, a inteligențelor multiple, a creativității;

-propunerea și dezvoltarea de programe educaționale de instruire diferențiată pentru ca elevii să gândească creativ, să comunice eficient și să lucreze în echipă ;

-selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță;

-crearea și asigurarea unor condiții de învățare la standarde înalte.

Director,

Prof. Petre Mihai CORNEA